دفترامور روستایی و شوراها
صفحه اصلی
آئين نامه اجرائي تهيه و تصويب طرح هادي روستائي

آئين نامه اجرائي تهيه و تصويب  طرح هادي روستائي

مصوب‌ 18/7/1367

به‌ نقل‌ از روزنامه‌ رسمي‌ شماره‌ 12725 مورخ‌14/8/1367

فصل‌ اول‌ ـ كليات‌ 

ماده‌ 1:
مفاهيم‌ برخي‌ از واژه‌هاي‌ بكار رفته‌ در اين‌ آيين‌ نامه‌  به‌ قرار زيرمي‌باشد:

الف‌) "روستا" - روستا مجموعه‌اي‌ است‌ زيستي‌ (مسكوني‌ - توليدي‌) كه‌رابطه‌ ارگانيكي‌ با طبهيات‌ و مجموعه‌هاي‌ روستايي‌ و شهري‌ همجوار خودداشته‌ باشد و حدود آن‌ براساس‌ مواد 2 و 3 قانون‌ تعاريف‌ و ضوابط‌تقسيمات‌ كشوري‌ تعيين‌ مي‌گردد.

ب‌) "منطقه‌ روستايي‌" عبارتست‌ از حوزه‌ تعثير گذار و يا تعثيرپذير ازروستا در ابعاد اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فيزيكي‌.

ج‌) "طرح‌ هادي‌ روستا" عبارتست‌ از طرح‌ تجديد حيات‌ و هدايت‌ روستابا لحاظ‌ ابعاد اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فيزيكي‌.

د) "شوراي‌ مركزي‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شوراي‌ مركزي‌ بنياد مسكن‌ به‌ كاررفته‌ است‌.

ر) "شوراي‌ تصويب‌" اختصاراً به‌ مفهوم‌ شوراي‌ تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌استان‌ به‌ كار رفته‌ است‌.

س‌) "بنياد" اختصاراً به‌ مفهوم‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ بكار رفته‌است‌.

و) "مشاوران‌" عبارتند از افراد حقيقي‌ و حقوقي‌ متعهد و متخصصاني‌ كه‌براي‌ مدتي‌ معين‌ جهت‌ تهيه‌ طرح‌ هادي‌ روستاهاي‌ مشخص‌ با عقد قراردادبا اين‌ نهاد همكاري‌ مي‌نمايند.

ماده‌ 2:
 اهداف‌ طرحهاي‌ هادي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:

الف‌) ايجاد زمينه‌ توسعه‌ و عمران‌ روستاها با توجه‌ به‌ شرايط‌ فرهنگي‌،اقتصادي‌،

اجتماعي‌.

ب‌) تعمين‌ عادلانه‌ امكانات‌ از طريق‌ ايجاد تسهيلات‌ اجتماعي‌، توليدي‌،رفاهي‌.

ج‌) هدايت‌ وضعيت‌ فيزيكي‌ روستا.

د) ايجاد تسهيلات‌ لازم‌ جهت‌ بهبود مسكن‌ روستاييان‌ و خدمات‌ محيط‌زيستي‌ و عمومي‌.

 

فصل‌ دوم‌ ـ مراجع‌ استصوابي‌

ماده‌ 3:
 "شوراي‌ مركزي‌ بنياد مسكن‌" - اين‌ شورا كه‌ در ماده‌ 10 قانون‌اساسنامه‌ بنياد مسكن‌ تعريف‌ شده‌، در مركز تشكيل‌ و داراي‌ يك‌ كميته‌ فني‌بررسي‌ طرحها مي‌باشد.

ماده‌ 4:
 وظايف‌ شوراي‌ مركزي‌ در ارتباط‌ با طرحهاي‌ هادي‌.

الف‌) تصويب‌ ضوابط‌ فني‌ و عمومي‌ طرحهاي‌ هادي‌.

ب‌) تصويب‌ طرحها و برنامه‌هاي‌ سالانه‌ تهيه‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ هادي‌.

ج‌) هماهنگي‌ بين‌ برنامه‌ها و طرحهاي‌ وزارتخانه‌هاي‌ مربوطه‌ باطرحهاي‌ هادي‌.

د) بررسي‌ زمينه‌ مشاركت‌ بانكها و ديگر سازمانهاي‌ اجرايي‌ در تهيه‌ واجراي‌ طرحهاي‌ هادي‌.

ه‌) تصويب‌ عناوين‌ طرحهاي‌ تحقيقي‌ و ارجاع‌ آن‌ به‌ كميته‌ فني‌ يامجاري‌ ذي‌ربط‌ جهت‌ اقدام‌.

و) تصويب‌ مدلها و الگوهاي‌ توسعه‌ روستاهاي‌ مناطق‌ مختلف‌ كشور وابلاغ‌ آن‌.

تبصره‌: جزييات‌ مربوط‌ به‌ نحوه‌ گردش‌ كار شوراي‌ مركزي‌ و كميته‌ فني‌ ودبيرخانه‌ ضمن‌ آيين‌نامه‌ داخلي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شوراي‌ مركزي‌ خواهد رسيدتعيين‌ مي‌گردد.

ماده‌ 5:
"شوراي‌ تصويب‌ طرحهاي‌ هادي‌" - اين‌ شورا مركب‌ از استاندارو يا معاون‌ (عمراني‌ يا برنامه‌ريزي‌) استانداري‌ و مديران‌ بنياد مسكن‌ و جهادسازندگي‌ استان‌ و ادارات‌ كل‌ مسكن‌ و شهرسازي‌، كشاورزي‌، برنامه‌ و بودجه‌استان‌ به‌ سرپرستي‌ استاندار تشكيل‌ گرديده‌ و داراي‌ يك‌ كميته‌ فني‌ به‌شرح‌ زير است‌:

كميته‌ فني‌ طرحهاي‌ هادي‌ مركب‌ از نمايندگان‌ بنياد مسكن‌، جهادسازندگي‌، وزارت‌ برنامه‌ و بودجه‌، وزارت‌ كشاورزي‌ و دفتر فني‌ استانداري‌ به‌منظور بررسي‌ و تعثير طرحهاي‌ پيشنهادي‌ و ارايه‌ آن‌ به‌ شوراي‌ تصويب‌تشكيل‌ مي‌گردد.

ماده‌ 6:
 وظايف‌ شوراي‌ تصويب‌ عبارتست‌ از:

الف‌) بررسي‌ اولويت‌ روستاهايي‌ كه‌ بايد براي‌ آنها طرح‌ هادي‌ تهيه‌ شودبراساس‌ جمعيت‌ موجود، به‌ ويژه‌ پيش‌ بيني‌ امكانات‌ توسعه‌ آنها، زمينهاي‌كشاورزي‌، بافت‌ و مشكلات‌ روستا.

ب‌) تصويب‌ طرح‌هاي‌ هادي‌ پيشنهادي‌ تهيه‌ شده‌ به‌ وسيله‌ مشاوران‌ ودفاتر تهيه‌ طرحهاي‌ هادي‌ بنياد مسكن‌.

ج‌) ايجاد هماهنگي‌ بين‌ ارگانها و سازمانهاي‌ ذي‌ربط‌ جهت‌ اجراي‌طرحهاي‌ مصوب‌.

د) ايجاد زمينه‌ مشاركت‌ مردم‌ در طراحي‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ هادي‌.

هـ) ايجاد هماهنگي‌ بين‌ طرحهاي‌ هادي‌ و طرحهاي‌ جامع‌ سرزمين‌ ومنطقه‌اي‌.

و) نظارت‌ و پيگيري‌ اجراي‌ طرحهاي‌ مصوب‌.

تبصره‌: كليه‌ مصوبات‌ شورا با اكثريت‌ حاضرين‌ معتبر است‌ و طرح‌ بايدحايز حداقل‌ سه‌ رأي‌ باشد.

 

فصل‌ سوم‌ ـ وظايف‌ بنياد مسكن‌

ماده‌ 7:
بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌ براساس‌ قانون‌ وظايف‌ زير را به‌عهده‌ دارد:

الف‌) هماهنگي‌ اجرايي‌ در زمينه‌ انتخاب‌ مشاور و گروه‌ اجرايي‌ تهيه‌طرح‌ و ابلاغ‌ كار به‌ آنان‌.

ب‌) عقد قرارداد با گروه‌ اجرايي‌ تهيه‌ طرح‌ و مشاوران‌.

ج‌) بررسي‌ فني‌ مقدماتي‌ طرحهاي‌ تهيه‌ شده‌

د) اداره‌ كميته‌ فني‌ وابسته‌ به‌ شوراي‌ مركزي‌ و شوراي‌ تصويب‌.

هـ) دبيرخانه‌ شوراي‌ مركزي‌ (در ارتباط‌ با طرحهاي‌ هادي‌) و شوراي‌تصويب‌.

تبصره‌: كليه‌ طرحهاي‌ پيشنهادي‌، ضوابط‌ و آيين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌توسط‌ دبيرخانه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ شوراهاي‌ اخيرالذكر ارايه‌ مي‌گردد.

و) ابلاغ‌ طرحهاي‌ تصويب‌ شده‌ به‌ مبادي‌ ذي‌ربط‌ .

ز) تهيه‌ و تعمين‌ اعتبارات‌ مورد نياز طرحهاي‌ هادي‌.

ح‌) اقدام‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ فيزيكي‌ تهيه‌ شده‌ با همياري‌ مردم‌.

ط‌) كليه‌ اقدامات‌ لازم‌ در زمينه‌ بهبود شرايط‌ ساخت‌ در روستا براساس‌طرح‌ مصوب‌.

 

فصل‌ چهارم‌ ـ تهيه‌ و اجراي‌ طرحهاي‌ هادي‌

ماده‌ 8:
 "شناخت‌ وضع‌ موجود" - شناسايي‌ و مطالعه‌ وضع‌ موجود درابعاد منطقه‌ و روستا به‌ شرح‌ زير صورت‌ مي‌گيرد:

الف‌) شناسايي‌ منطقه‌ عبارتست‌ از شناسايي‌ اجمالي‌ عوامل‌ طبيعي‌،اقتصادي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌ و فيزيكي‌ براساس‌ الگوهاي‌ پيش‌فرضي‌ وضوابط‌ بنياد مسكن‌.

ب‌) "شناسايي‌ روستا" - در اين‌ بخش‌ از مطالعات‌ تعثير شرايط‌ و عوامل‌طبيعي‌ زمينهاي‌ اطراف‌ روستا و تعثير طول‌ و عرض‌ جغرافيايي‌، عوارض‌طبيعي‌، وضع‌ خاك‌، شيب‌ زمينها، پوشش‌ نباتي‌ و عوامل‌ اقليمي‌ در مسايل‌زيست‌ محيطي‌ در قالب‌ الگوهاي‌ فوِالذكر مورد بررسي‌ و مطالعه‌ قرار گرفته‌و كاربرد آنها در جهت‌ تكامل‌ زيست‌محيطي‌ انسان‌ مشخص‌ و ارايه‌ مي‌گردد.

ضمناً در رابطه‌ با وضعيت‌ كالبدي‌ روستا، بازتاب‌ فعاليتهاي‌ انساني‌ درمحدوده‌ حوزه‌ آبخيز و منابع‌ طبيعي‌ روستا (كشاورزي‌، باغداري‌، دامداري‌) وفعاليتهاي‌ معدني‌ و صنعتي‌ (معادن‌ و كارگاههاي‌ صنعتي‌ كوچك‌ و بزرگ‌) ونيز فعل‌ و انفعالات‌ شكل‌گيري‌ اماكن‌ در آبادي‌ (نظير واحدهاي‌ مسكوني‌،باغات‌ درون‌آبادي‌، اماكن‌ اجتماعي‌، مذهبي‌، بهداشتي‌، آموزشي‌، تجاري‌،خدماتي‌ و راههاي‌ ارتباطي‌) بر روي‌ شرايط‌ كالبدي‌ روستا و حوزه‌ نفوذ آن‌ به‌منظور تكامل‌بخشي‌ و فراهم‌ نمودن‌ شرايط‌ مناسبتر زيست‌ مورد مطالعه‌قرار مي‌گيرد.

ماده‌ 9:
 "تعيين‌ ضوابط‌ و ارايه‌ پيشنهادها در راستاي‌ اهداف‌ فوِالذكرو تعيين‌ محدوده‌ برنامه‌ مورد نياز" كه‌ به‌ منظور دستيابي‌ بر محورهاي‌ اصلي‌طراحي‌، پيشنهادها و ضوابط‌ كلي‌ زير ارايه‌ مي‌گردد.

الف‌) ارايه‌ پيشنهادها به‌ منظور تعيين‌ جهات‌، رشد اقتصادي‌، اجتماعي‌و كالبدي‌ روستا.

ب‌) ارايه‌ پيشنهادها توسعه‌ فيزيكي‌ در وجوه‌ سه‌ گانه‌ فوِ.

ماده‌ 10:
 "تهيه‌ طرح‌ هادي‌" پس‌ از دستيابي‌ بر محورهاي‌ طراحي‌ وتعيين‌ ضوابط‌ توسعه‌، طرحهاي‌ اصلاحي‌ در دو بخش‌ غير فيزيكي‌ و فيزيكي‌به‌ شرح‌ زير ارايه‌ مي‌گردد:

الف‌) "طرحهاي‌ غير فيزيكي‌" - اين‌ بخش‌ از طرحها عمدتاً به‌ صورت‌ارايه‌ برنامه‌ و جايگاه‌ فيزيكي‌ آنها در حوزه‌ نفوذ روستا مطرح‌ شده‌ و لازمه‌اجراي‌ آن‌، هماهنگي‌ و مساعدت‌ ديگر ارگانهاي‌ اجرايي‌ دست‌اندركار كشورمي‌باشد.

برنامه‌هاي‌ مذكور عبارتند از:

الف‌) برنامه‌ها و جايگاه‌ افزايش‌ توليدات‌ روستايي‌ از طريق‌ به‌ كارگيري‌هر چه‌ بيشتر آب‌ و خاك‌ در منابع‌ و كشاورزي‌.

-برنامه‌ها و جايگاه‌ خدمات‌ عمومي‌ به‌ منظور ايجاد تعادل‌ بين‌ فضاها،امكانات‌، عملكرد و نيازهاي‌ كمي‌ و كيفي‌ جمعيت‌ روستا.

-برنامه‌ها و مكان‌يابي‌ و گزينش‌ مراكز استقرار جمعيت‌ از طريق‌هماهنگيهاي‌ لازم‌ با روستا.

-برنامه‌ها و جايگاه‌ شبكه‌ مراكز تاسيسات‌ عمومي‌ روستا.

ب‌) "طرحهاي‌ فيزيكي‌" - اين‌ بخش‌ از طراحي‌ عمدتاً موقعيت‌ كالبدي‌ وبهبود وضع‌ موجود روستا را در بر گرفته‌ و شامل‌ طرحهاي‌ زير است‌:

-طراحي‌ جهت‌ گسترش‌ و جايگزيني‌ فضاهاي‌ لازم‌ با توجه‌ به‌ جمعيت‌5 تا 10 سال‌ آيندة‌ روستا.

-تنظيم‌ شبكه‌هاي‌ ارتباطي‌ خارج‌ و داخل‌ روستا.

-طرح‌ دفع‌ آبهاي‌ سطحي‌ و به‌ كارگيري‌ آنها در توسعه‌ منابع‌ طبيعي‌،كشاورزي‌ و صنايع‌ مفيد.

-طراحي‌ سيستمهاي‌ فاضلاب‌ (در صورت‌ لزوم‌).

-ارايه‌ تيپ‌هاي‌ مناسب‌ مسكن‌ با بهره‌گيري‌ كامل‌ از الگوهاي‌ محلي‌ ومتناسب‌ با ابعاد خانوار با اتكاي‌ بر تكنولوژي‌ مناسب‌ ساخت‌ و ساز.

-ارايه‌ برنامه‌ زمان‌بندي‌ اجرايي‌ طرح‌.

-تهيه‌ نقشه‌هاي‌ اجرايي‌ (نقشه‌هاي‌ فاز 2) در حد نياز دستگاههاي‌اجرايي‌ و يا عوامل‌ محلي‌ به‌ منظور هدايت‌ مسايل‌ اجرا.

ماده‌ 11:
 "اجراي‌ طرحهاي‌ مصوب‌ و نظارت‌ بر آن‌" - بنياد مسكن‌ باتوجه‌ به‌ اصل‌ عدم‌ مداخله‌ مستقيم‌ در اجرا و با اتكاء به‌ مشاركتهاي‌ مردمي‌به‌ ترتيب‌ زير انجام‌ وظيفه‌ مي‌نمايد:

الف‌) ايجاد زمينه‌ مشاركت‌ بانكها و صندوقهاي‌ قرض‌الحسنه‌ و فراهم‌نمودن‌ تسهيلات‌ مالي‌.

ب‌) ارايه‌ خدمات‌ فني‌ و تخصصي‌ در زمينه‌ نظارت‌ و تهيه‌ ماشين‌آلات‌سنگين‌ در رابطه‌ با طرح‌ فيزيكي‌.

ج‌) ايجاد بستر مشاركت‌ مردم‌ و سازماندهي‌ نيروهاي‌ محلي‌ در رابطه‌ باتهيه‌ و اجراي‌ طرح‌.

د) نظارت‌ بر نحوه‌ هزينه‌ وامها متناسب‌ با طرحهاي‌ تهيه‌ شده‌

هـ) تفكيك‌ و واگذاري‌ زمين‌ به‌ افرادي‌ كه‌ به‌ نحوي‌ مسكن‌ آنها در طرح‌پيشنهادي‌ قرار مي‌گيرد. براساس‌ تبصره‌ 3 ماده‌ 4 قانون‌ اساسنامه‌ بنيادمسكن‌.

تبصره‌: كليه‌ عمليات‌ طراحي‌ و اجرا با مشاركت‌ و همفكري‌ مردم‌صورت‌ مي‌گيرد.

فصل‌ پنجم‌ ـ روش‌ تهيه‌ و تصويب‌ طرح‌ هادي‌

ماده‌ 12:
 "تصويب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ به‌ استان‌" - ضوابط‌ و قوانين‌ مربوط‌ به‌انتخاب‌ و معرفي‌ روستا توسط‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ مركزي‌ تهيه‌ و پس‌ ازتصويب‌ شوراي‌ مذكور به‌ استانها ارسال‌ مي‌گردد.

ماده‌ 13:
"انتخاب‌ مشاور" - مشاوران‌ داوطلب‌ همكاري‌ با بنياد توسط‌دبيرخانه‌ شوراي‌ تصويب‌ معرفي‌ و با نظر بنياد مركز انتخاب‌ مي‌گردند.

ماده‌ 14:
 "تشكيل‌ تيم‌ كارشناس‌" - دفتر تهيه‌ طرحهاي‌ هادي‌مي‌تواند با استفاده‌ از متخصصان‌ و سازماندهي‌ نيروهاي‌ دانشجويي‌گروههاي‌ كارشناسي‌ تشكيل‌ داده‌ و طرح‌ هادي‌ برخي‌ روستاها را مستقيماًتهيه‌ نمايد.

ماده‌ 15:
 "كنترل‌ مراحل‌ مختلف‌ طرح‌" - مطالعات‌ انجام‌ شده‌ توسط‌مشاور در مراحل‌ مختلف‌ توسط‌ دفتر تهيه‌ طرحهاي‌ بنياد مركز و استان‌كنترل‌ و تعييد مي‌گردد.

ماده‌ 16:
 "تصويب‌ طرح‌ تهيه‌ شده‌ " - طرحهاي‌ ارايه‌ شده‌ به‌ وسيله‌دبيرخانه‌ شوراي‌ تصويب‌ "بنياد استان‌" در شوراي‌ مذكور مطرح‌ و پس‌ ازبررسيهاي‌ لازم‌ تصويب‌ مي‌گردد.

تبصره‌: در صورت‌ عدم‌ تعييد و تصويب‌ طرح‌ پيشنهادي‌ مشاور موظف‌به‌ اصلاح‌ آن‌ است‌.

ماده‌ 17:
 "ابلاغ‌ طرح‌" - طرح‌ تصويب‌ شده‌ توسط‌ بنياد مركز به‌استانداري‌ و بنياد استان‌ جهت‌ اجرا ابلاغ‌ مي‌گردد.

فصل‌ ششم‌ ـ تعمين‌ اعتبارات‌ تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌ هادي‌

ماده‌ 18:
 بودجه‌ تهيه‌ طرح‌ هادي‌ از منابع‌ زير تعمين‌ و هزينه‌ مي‌گردد:

الف‌) اعتبارات‌ بنياد مسكن‌ انقلاب‌ اسلامي‌.

ب‌) اعتبارات‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قانون‌ بودجه‌ هر سال‌.

تبصره‌: تخصيص‌ بودجه‌ تهيه‌ و طرح‌ و چگونگي‌ هزينه‌ آن‌ توسط‌ دفترمركزي‌ بنياد تعيين‌ مي‌گردد

 

تاریخ به روز رسانی: 1393/11/20
تعداد بازدید: 8980
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به استانداري اصفهان ميباشد.
Powered by DorsaPortal